فرایند های طراحی دیجیتال

وضعیت موجودی موجود
3 رای
برند کتابکده کسری
تعداد صفحه: 224
سال چاپ: 1400
قطع: وزیری
ناشر: کتابکده کسری
نوع جلد: گالینگور
نوع چاپ: رنگی
نوع کاغذ: گلاسه
نویسنده: زوبین خبازی
قیمت: 250,000 تومان

کتاب فرایند های طراحی دیجیتال
نویسنده: زوبین خبازی
انتشارات: کتابکده کسری

فرایند های طراحی دیجیتال

کتاب فرایندهای طراحی دیجیتال زوبین خبازی نشر کتابکده کسری منتشر شده است. 

کتاب حاضر به شناسایی مسائل مرتبط با فرآیندهای طراحی دیجیتال میپردازد و از منظـر روششناسـی آنهـا را مـورد کاوش قـرار میدهـد. ایـن کتـاب در ادامـه کتـاب »پارادایم معماری الگوریتمیک« منتشر شده و در تکمیل بیان کیفیتها و دالیل پدیدهها در آن کتاب، به ارائه روش شـکلگیری آنها میپردازد. کتاب از سـه فصل تشـکیل شـده که هر یک به فراخور دادههای مورد نیاز این مطالعه شکل گرفتهاند. فصل اول به زمینههای شکل گیری این مطالعه میپردازد و با معرفی عرصههای شناخت معماری دیجیتال، نحوه تمرکز این کتاب بر حوزه فرآیند و روششناسی را معرفی میکنـد. روش شناسـی طراحـی دیجیتـال در پنـج الیـه مختلـف و بـه صـورت گفتارهایـی جداگانه در فصل دوم معرفی میشوند. تمام گفتارها دارای بخشهای مشابهی هستند که بتوانند موضوع را با ارائه نمونههای مختلف تئوری، پژوهشی و عملی، و به صورت مقایسهای پوشـش دهنـد. هـر یـک از ایـن موضوعـات بـه یکـی از مباحـث روز معمـاری دیجیتال نزدیک شـده و در عین حال کلیه موضوعات ارائه شـده در هر گفتار به یکدیگر وابسـتهاند. تمام پروژههـای مـورد گفتگـو در ایـن کتـاب بـه طـور رسـمی و بـا تائیـد حـق انتشـار از مولفیـن و شـرکتهای مربوطـه ارائـه شـدهاند. در هـر گفتـار یـک گفتگـوی کارشناسـی بـا افـرادی کـه بـا آن پـروژه ارتبـاط داشـتهاند و یـا بـه نوعـی تفکـر مشـابهی را دنبـال میکردهانـد صـورت گرفته است. در انتهای هر گفتار، پویش، به آینده تحوالت عرصه مورد توجه آن گفتار در معمـاری اشـاره میکنـد. گفتـار سـوم کتـاب بـه جمـع بنـدی دادههای ارائه شـده میپردازد و تفاوت رویکردهای طراحی مطرح شده در این کتاب و روشهای مرسوم طراحی را مورد بحث قرار میدهد. پژوهش یکی از کلیدی ترین راههای پیشرفت برای حوزههای طراحی و ساخت محیطمصنوع در جهان معاصر اسـت. امیدوارم مطالعه مسـائل و موضوعات پژوهشـی روز طراحی و معماری در این کتاب، زمینه ساز فعالیتهای طراحی و پژوهشهای کاربردی برای طراحان امروز ایران باشد. 

فرایند های طراحی دیجیتال

ویژگی ها
تعداد صفحه: 224
سال چاپ: 1400
قطع: وزیری
ناشر: کتابکده کسری
نوع جلد: گالینگور
نوع چاپ: رنگی
نوع کاغذ: گلاسه
نویسنده: زوبین خبازی
برند کتابکده کسری

نظرات کاربران درباره فرایند های طراحی دیجیتال

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد فرایند های طراحی دیجیتال نظر می دهد.

ارسال نظر درباره فرایند های طراحی دیجیتال

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با فرایند های طراحی دیجیتال

نشر کتابکده کسری
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید