مبارزه با پولشویی

وضعیت موجودی موجود
0 رای
برند آراد کتاب
ناشر: آراد کتاب
نویسنده: آیت اله تجلی
قیمت: 20,000 تومان
کتاب مبارزه با پولشویی
نویسنده: آیت اله تجلی
انتشارات: آراد کتاب

مبارزه با پولشویی

 درباره کتاب :
پولشویی یکی از جرایم عمده در سطح دنیاست که تأثیر گسترده ای بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست، و بنگاه ها و مؤسسات فعال در جامعه دارد. بانک ها و مؤسسات مالی بیش از هر نهاد و بنگاهی در معرض خطرات و زیانهای ناشی از پولشویی قرار دارند. پولشویی از جنبه های مختلف و به صورت مستقیم و غیر مستقیم خطرات و زیانهای را متوجه این مؤسسات می کند. از یک سو افزایش تمرکز پولشویان بر فعالیت های بانکی به عنوان ابزاری مناسب برای پولشویی، بویژه در کشورهایی که قوانین سهل تری در مبارزه با پولشویی دارند و از سوی دیگر افزایش نظارت نهادهای ناظر بین المللی و نهادهای ناظر کشوری و اعمال جرایم سنگین مالی و غیر مالی بر بانکها و مؤسسات مالی که قوانین ومقررات مبارزه با پولشویی را رعایت نمی کنند و یا بصورت آگاهانه و یا ناآگاهانه وارد فعالیت های پولشویی و تأمین مالی تروریسم می شوندریسک بانک ها و مؤسسات مالی در فعالیت های پولشویی را به شدت افزایش داده است. مؤسسات مالی و بویژه بانک ها که در سطح بین المللی فعالیت مینمایند، می باید برای مبارزه با پولشویی برنامه های مؤثری داشته باشند. چنین برنامه هایی توانایی آنها را در شناسایی و نظارت افزایش داده و در حفظ شهرت برای رقابت موفقیت آمیز خارجی و داخلی به آنها کمک میکند.
 فهرست مطالب :
پیشگفتار
مقدمه
 فصل اول : تعاریف و کلیات
1 – 1 – پولشویی چیست؟
1 – 2 – تاریخچه پولشویی
1 – 3 – تامین مالی تروریسم چیست؟
1 – 4 – ارتباط پولشویی و تامین مالی تروریسم
1 – 5 – مراحل جرم پولشویی
1 – 5 – مراحل جرم پولشویی
1 – 5 – 1 – جایگذاری
1 – 5 – 2 – لایه گذاری
1 – 5 – 3 – ادغام یا یکپارچه سازی
1 – 6 – مراحل تامین مالی تروریسم
1 – 7 – اقدامات جهانی علیه پولشویی
1 – 7 – 1 – پیمان نامه نوین(1988)
1 – 7 - 2 - اعلامیه بال(1988)
1 – 7 – 3 – 1 – تشکیل نیروی ویژه اقدام مالی علیه پولشویی
1 – 7 - 3 – 2 – توصیه های چهل گانه برای مبارزه با پول شویی
1 – 7 – 3 – 3 – نظارت بر روند پیشرفت اعضا
1 – 7 – 3 – 4 – گزارش روند وشیوه های مبارزه با پولشویی
1 – 7 – 3 – 5 – فهرست کشورها ومناطق غیر همکار
1 – 7 – 3 – 6 – متدولوژی برای ارزیابی استانداردهای مبارزه با پولشویی
1 – 7 – 4 – پیمان شورای اروپا 1990
1 – 7 – 5 – دستورالعمل جامعه اروپایی1991
1 – 7 – 6 – قطعه نامه سازمان بین المللی بورسهای اوراق بهادار
1 – 7 – 7 – قانون نمونه برای مبارزه با پولشویی1995
1 – 7 – 8 – گروه اگمونت
1 – 7 – 9 – پیمان نامه مبارزه با پولشویی 1995
1 – 7 – 10 – قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم
1 – 8 – گونه شناسی جرم پولشویی
1 – 8 – 1 – اسمورفینگ (تکثر سپرده ای)
1 – 8 – 2 – حسابهای وابستگان
1 – 8 – 3 – حسابهای دسته جمعی
1 – 8 – 4 – حسابهای انتقالی واسط
1 – 8 – 5 – حواله های بانکی و غیره
1 – 8 – 6 – ترتیبات وثیقه وام
1 – 8 – 7 – حسابهای غیر فعال
1 – 8 – 8 – شرکتهای مجاز
1 – 8 – 9 – شرکتهای بیمه
1 – 8 – 10 – صرافی ها
1 – 8 – 11- تجارت بین الملل
1 – 8 – 12 – بازار اوراق بهادار
1 – 9 – بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی
1 – 10 – قوانین ده گانه پولشویی حاصل از بررسیها ی UNODC
1 – 11 – پولشویی از دیدگاه اسلام
1 – 11 – 1 – امتراج مال کثیف و تمیز
1 – 11 – 2 – فعالیتهای غیر قانونی و نامشروع
1 – 11 – 3 – تبدیل مال حرام به مصرف حلال و ایجاد پوشش ظاهری حلال برای آن
1 – 11 – 4 – فرار از مالیات
1 – 11 – 5 – جرم انگاری پولشویی
1 – 11 – 6 – چه شرطی برای صاحب پول بودن یا دارا بودن مال در اسلام وجود دارد
1 – 11 – 7 – طرز برخورد احکام اسلامی با پولشویی
1 – 12 – اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی
 فصل دوم: آثار پولشویی بر کشورها
2 – 1 – آثار اجتماعی
2 – 2 – آثار اقتصادی
2 – 1 – 1 – تخریب بازار مالی
2 – 2 – 2 – تضعیف بخش خصوصی وتخریب بخش واقعی اقتصادی
2 – 2 – 3 – اخلال و بی ثباتی در اقتصاد
2 – 2 – 4 – کاهش درآمد دولت
2 – 2 – 5 – تأثیر منفی بر توزیع درامد
2 – 2 – 6 – کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتضایی
2 – 2 – 7 – ایجاد موانعی برای خصوصی سازی
2 – 2 – 8 افزایش ریسک کشوری و تغییر جهت سرمایه گذاری ها
 فصل سوم: ریسکهای پولشویی وتأمین مالی تروریسم برای بانکها و موسسسه کالی
3 – 1 – ارزیابی ریسک پولشویی وتامین مالی تروریسم برای بانکها وموسسات مالی
3 – 1 – 1 – تشخیص رده های ویژه ریسک
3 – 1 – 2 – تحلیل از رده های وبژه ریسک
3 – 1 – 3 – تجزیه و تحلیل موسسه مالی توسط ناظر موسسه
3 – 1 – 4 – نتایج مورد انتظار از ارزیابی ریسک پولشویی
3 – 2 – حوزه های مختلف مسئولیت مقام ناظر بر موسسه مالی
3 – 2 – 1 – درک کلی موقعیت قرارگیری موسسه مالی در معرض ریسک پولشویی
3 – 2 – 2 – تعیین نمودار سراسری ریسک پولشویی وتامین مالی تروریسم
3 – 3 – بررسی بانکهای جریمه شده به دلیل نقض قوانین پولشویی
3 – 3 – 1 – ریگز بانک
3 – 3 – 2 – بانک امریکن اکـسپرس
3 – 3 – 3 – جریمه بانک ABN AMRO در خصوص پولشویی
3 – 3 – 4 – جریمه بانک ها در خصوص عدم رعایت قوانین ضد پولشویی
3 – 3 – 5 – مجازات و جریمه های عمده اخیر
 فصل چهارم: اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم...
4 – 1 – شناسایی مشتریKYC
4 – 1 – 1 – اهمیت استانداردهای شناسایی مشتری برای ناظران بانکی
4 – 1- 2 – عناصر اصلی در استاندارهای شناسایی مشتری
4 – 2 – گزارش دهی مبادلات مشکوک
4 – 3 – شانه های مشکوک
4 – 4 – نگهداری سوابق
4 – 5 – واحد تطبیق
4 – 5 – 1 – تعریف بخش تطبیق
4 – 5 – 2 – الزامات واحد تطبیق
4 – 5 – 3 – مسئولیتهای واحد تطبیق
4 – 6 – تحصیلات، آموزش و اطلاعات
4 – 7 – راهکارهای اولیه مقابله بانکها با پولشویان
4 – 8 – راهکارهای مبارزه با پولشویی در موسسات غیر بانکی
ضمائم
ضمیمه1: قانون مبارزه با پولشویی ایران
ضمیمه2: آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
ضمیمه3: دستورالعمل های ده گانه بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی
ضمیمه4: توصیه های 40 گانه FATF
ضمیمه5: توصیه های ویژه نه گانه FATF
ضمیمه6: اصول 25 گانه کمیته بال

مبارزه با پولشویی

ویژگی ها
ناشر: آراد کتاب
نویسنده: آیت اله تجلی
برند آراد کتاب

نظرات کاربران درباره مبارزه با پولشویی

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد مبارزه با پولشویی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره مبارزه با پولشویی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید