کتاب فرشید

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی

کتاب آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی
نویسنده: لوئیس کوهن-میشل هالیدی
مترجم: علی دلاور
انتشارات: کتاب فرشید

قیمت: 33,000 تومان

اصول حسابداری 3

کتاب اصول حسابداری 3
نویسنده: جمشیداسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 25,000 تومان

اصول حسابداری وهزینه یابی

کتاب اصول حسابداری وهزینه یابی
نویسنده: جمشید اسکندری-عارفه محقق
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 25,000 تومان

اصول حسابداری1

کتاب اصول حسابداری1
نویسنده: جمشیداسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 36,000 تومان

اصول حسابرسی 1

کتاب اصول حسابرسی 1
نویسنده: جمشید اسکندری - حمیدرضا عرفی
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 15,000 تومان

حسابداری بهای تمام شده1

کتاب حسابداری بهای تمام شده1
نویسنده: جمشیداسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 5,000 تومان

حسابداری شرکت ها 2

کتاب حسابداری شرکت ها 2
نویسنده: جمشیداسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 17,000 تومان

حسابداری شرکت ها1

کتاب حسابداری شرکت ها1
نویسنده: جمشیداسکندری
انتشارات: کتاب فرشید

قیمت: 20,000 تومان

حسابداری صنعتی 2

کتاب حسابداری صنعتی 2
نویسنده: جمشیداسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 28,000 تومان

حسابداری مالیاتی

کتاب حسابداری مالیاتی
نویسنده: جمشیداسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 27,000 تومان

حسابداری میانه

کتاب حسابداری میانه
نویسنده: جمشیداسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 25,000 تومان

حسابداری میانه 1

کتاب حسابداری میانه 1
نویسنده: جمشیداسکندری
انتشارات: کتاب فرشید

قیمت: 36,000 تومان

حسابداری میانه 2

کتاب حسابداری میانه 2
نویسنده: جمشیداسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 40,000 تومان

حسابداری پیشرفته1

کتاب حسابداری پیشرفته1
نویسنده: جمشیداسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 30,000 تومان

حسابداری پیشرفته2

کتاب حسابداری پیشرفته2
نویسنده: جمشیداسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 30,000 تومان

حسابرسی (2)

کتاب حسابرسی (2)
نویسنده: جمشید اسکندری - حمیدرضا عرفی
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 30,000 تومان

حسابرسی 1

کتاب حسابرسی 1
نویسنده: جمشید اسکندری
انتشارات: کتاب فرشید

قیمت: 35,000 تومان

حسابرسی(دفتر سوم)

کتاب حسابرسی(دفتر سوم)
نویسنده: جمشید اسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 4,000 تومان

حل تشریحی مسائل اصول حسابداری 1

کتاب حل تشریحی مسائل اصول حسابداری 1
نویسنده: فرشید اسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 20,000 تومان

حل تشریحی مسائل اصول حسابداری3

کتاب حل تشریحی مسائل اصول حسابداری3
نویسنده: فرشید اسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 12,000 تومان

حل تشریحی مسائل حسابداری شرکت ها (1)

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری شرکت ها (1)
نویسنده: فرشید اسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 8,000 تومان

حل تشریحی مسائل حسابداری شرکت ها (2)

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری شرکت ها (2)
نویسنده: فرشید اسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 14,000 تومان

حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 1

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 1
نویسنده: جمشید اسکندری - فاطمه حدادپور
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 10,000 تومان

حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 3

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 3
نویسنده: جمشید اسکندری - فاطمه حدادپور
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 5,000 تومان

حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی3

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی3
نویسنده: جمشید اسکندری - فاطمه حدادپور
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 10,000 تومان

حل تشریحی مسائل حسابداری مالی

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری مالی
نویسنده: فرشید اسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 12,000 تومان

حل تشریحی مسائل حسابداری میانه 2

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری میانه 2

نویسنده: جمشید اسکندری - فرشید اسکندری

انتشارات: کتاب فرشید

قیمت: 10,000 تومان

حل تشریحی مسائل حسابداری پیشرفته 2

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری پیشرفته 2
نویسنده: جمشید اسکندری - فرشید اسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 18,000 تومان

قانون مالیات های مستقیم

کتاب قانون مالیات های مستقیم
نویسنده: جمشید اسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 5,000 تومان

مباحث جاری در حسابداری

کتاب مباحث جاری در حسابداری
نویسنده: جمشیداسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 26,000 تومان

مروری جامع بر حسابداری صنعتی ( جلد اول )

کتاب مروری جامع بر حسابداری صنعتی ( جلد اول )
نویسنده: جمشیداسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 30,000 تومان

مروری جامع بر حسابداری مالی

کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی
نویسنده: جمشید اسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 30,000 تومان

مروری جامع بر حسابداری مالی ( جلد دوم )

کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی ( جلد دوم )
نویسنده: جمشیداسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 30,000 تومان

مروری جامع برحسابداری صنعتی (جلددوم)

کتاب مروری جامع برحسابرسی صنعتی(جلددوم)
نویسنده: جمشیداسکندری
انتشارات: کتاب فرشید

قیمت: 30,000 تومان

مروری جامع برحسابرسی1

کتاب مروری جامع برحسابرسی1
نویسنده: جمشید اسکندری
انتشارات: کتاب فرشید
قیمت: 10,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید