مدیریت تطبیقی

وضعیت موجودی موجود
مترجم: عباس منوریان
ناشر: مهربان نشر
نویسنده: راگونات
قیمت: 80,000 تومان
کتاب مدیریت تطبیقی
نویسنده: راگونات
مترجم: عباس منوریان
انتشارات: مهربان نشر

مدیریت تطبیقی

مدیریت تطبیقی چیست؟

بطور کلی مدیریت تطبیقی به شباهت ها و اختلافات موجود میان سیستم های مدیریت و کسب کار درزمینه های مختلف تاکید دارد.این مقایسه می تواند بین سازمان های بزرگ و کوچک،کشورهای موفق وناموفق و کشورهای پیشرفته ودرحال توسعه انجام شود.مطالعه مدیریت تطبیقی از طریق گسترش دامنه متغیرهایی که براساس آنها یک پدیده خاص مدیریتی یا سازمانی می تواند مورد مطالعه قرار گیرد .
ظهور ورشد مطالعات تطبیقی :
قبل از کنار گذاشتن اصول اداره،فرض درآن بود که عوامل فرهنگی تاثیری درمسایل اداری ندارند،چرا که اصول درنهایت اصول هستند.مثلا دراین رابطه،وایت در سال 1936درمورد اصول اداره عنوان داشت که(یک اصل اداره به همان میزان درفعالیت امور اداری عمومی روسیه سودمند است که در امور بریتانیای کبیر،به همان میزان در امور اداره عراق مصداق دارد که در امور دارای ایالت متحده،ولی اندیشمندان بعدی خاطر نشان کردند که عوامل فرهنگی می توانند امور اداری عمومی دریک بخش از جهان را به چیزی کاملا متفاوت از اموراداری عمومی دردیگر سوی جهان تبدیل سازند.
درنتیجه این تجدید نظر فکری،دوره هایی دررابطه با امور عمومی تطبیقی درکاتا لوگ های دانشگاه ها مطرح شد ودر اوایل دهه 1950انجمن علوم سیاسی آمریکا،جامعه امور اداری عمومی آمریکا و موسسه تهاتری امور اداری عمومی اقدام به تشکیل کمیته های خاص یا برپایی کنفرانس در رابطه با مدیریت تطبیقی نمودند.

انگیزه اصلی در این رابطه درسال 1962وزمانی مطرح شد که گروه مدیریت تطبیقی (CAGکه درسال 1960تشکیل شده بود)وابسته به جامعه امور اداری عمومی آمریکا از بنیاد فورد کمک مالی بالغ بر 500هزار دلار دریافت کرد.
مدیریت تطبیقی در بخش دولتی،پنج زمینه عمده را به عنوان قلمرو فکری خود مورد توجه قرار می دهد:
1- جستجو برای نظریه2-تمایل نسبت به کاربردهای عملی3- کمک ضمنی به زمینه گسترده تر سیاست تطبیقی 4-علاقه پژوهشگران آموزش دیده در رشته حقوق اداری 5- وتحلیل تطبیقی مشکلات مبتلا بامور اداری عمومی.
امور اداری عمومی آمریکا ،از ابتدای پیدایش تلاش داشت تا مجری –محور بوده وبا دنیای واقعی درگیر شود ،در حالی که مدیریت تطبیقی از ابتدای مطرح شدن تلاش داشت تا نظریه – محور بوده و دانش را برای دانش بدست آورد.
مدیریت تطبیقی و بازرگانی بین المللی :
مدیریت تطبیقی کاملا با بازرگانی بین المللی متفاوت است.

درحالی که مدیریت تطبیقی شباهت ها و تفاوت های کامل و نظام های مدیریتی کشورهای مختلف را بررسی می کند.اما بازرگانی بین المللی مسائل و مشکلات شرکت های چند ملیتی را مورد مطالعه قرار می دهد البته این مفهوم (مدیریت تطبیقی و بازرگانی بین المللی)باهم تداخل و ارتباط دارند بگونه ای که مدیر بین المللی از مطالعات ناظر به مدیریت تطبیقی بهره مند می شود.
بررسی تاریخی :
پژوهشگران مسائل اقتصادی و سازمانی از نظر تاریخی در جستجوی قوانینی هستند که جنبه ی جهانی داشته باشد.تا این اواخر،محققان مذبور نقش محیط وفرهنگ را نادیده گرفتند و برخوردشان با آنها نسبتا سطحی بود.
نگرش های مختلف نسبت به مدیریت تطبیقی:
دیدگاه های عمده در ادبیات مدیریت تطبیقی را می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:1-نگرش توسعه اقتصادی 2- نگرش محیطی 3- نگرش رفتاری ودیدگاه سیستم باز.
1- نگرش توسعه اقتصادی:
مدیریت در رسیدن به توسعه سریع اقتصادی و صنعتی اساسا یک نگرش کلان محسوب می شودودر آینده بهبود مدیریت به بررسی انحرافات می پردازد.
نگرش محیطی:
اثر بخشی مدیریت تابعی است از عوامل محیطی بیرونی نظیر عوامل فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،حقوقی،اقتصادی و تعلیم و تربیت است.


نگرش رفتاری:
فرضیه اساسی این نگرش آن است که عملیات مدیریت و اثر بخشی،به متغیرهای فرهنگی نظیر گرایش ها،اعتقادات نظام های ارزشی ،الگوی رفتاری ،فلسفه های مدیریت و غیره بستگی دارد.
دیدگاه سیستم باز:
این نگرش از مدل سیستم باز برای شناخت سازمان و تعامل آن با محیط استفاده می کند نگاندی در سال 1973سه نوع محیط را مشخص کرد:سازمانی،وظیفه ای و اجتماعی .محیط سازمانی با متغیرهایی نظیر اندازه سازمان تکنولوژی جوسازی ومنابع مالی و انسانی سروکار دارد تا حد زیادی تحت کنترل مدیران محیط وظیفه ای :شامل عرضه کنندگان،توزیع کنندگان ،کارفرماها،مشتریان ،سهامداران ،دولت و جامعه است.محیط اجتماعی براساس چارت فارمد و ریچمن یک محیط کلان بشمار می رود.
استراتژی های تولید دانش:
استراتژی های جمع آوری یا تولید دانش را می توان به دوشیوه طبقه بندی کرد:
1- اندیشه نگاری درمقابل قانون مداری.
2- قوم گرا،اقلیم گرا و جهان گرا.


استراتژی اندیشه نگاری در مقابل استراتژی قانون گرایی:
نخستین استراتژی که توسط اندیشمندان سازمانی و دانشمندان مدیریت تطبیقی به کار گرفته شده نگرش جهان گرایی یا قانون مداری بود نظریه پردازان اقتصادی به طور کلی نقش فرهنگ را نادیده گرفته اند و توجه خود را به متغیرهای مانند تکنولوژی ،منابع مالی،منابع انسانی،مواد و مشتریان و ثبات محیط معطوف کرده اند.
استراتژی قوم گرا ،اقلیم گراوجهان گرا:
امروز بیشتر تئوریهای مدیریت ،قوم گرا هستند یعنی در آنها محیط فرهنگی مسلم و بدیهی فرض شده است .آنچه مانیاز داریم حساسیت فرهنگی بیشتر در تئوریهای مدیریت است.چنین نتیجه ای را می توان در انسان شناسی سازمانی یا انسان شناسی مدیریت بنامیم .
نظام اقتصادی ایالات متحده:
آمریکایی ها به بازار آزاد و نظام سرمایه داری اعتقاد دارند در حالت ایده آل همه8 ابزار تولید باید در اختیار بخش خصوصی باشد.اما اطلاعات موجود چیز دیگری می گویند.به عناون مثال بررسی های اخیر نشان می دهد که بخش دولتی آمریکا در مقایسه با آلمان غربی و انگلستان بخش بیشتری از اقتصادرا در اختیار دارد.مشخصه اصلی اقتصاد آمریکا اتکای آن به اصول سرمایه داری است ولی با دقت بیشتر می توان دریافت که اقتصاد این کشور اقتصادی مختلط ویا آمیزه ای از بخش های خصوصی یا دولتی است در نتیجه بیشتر شرکت های بزرگ آمریکای جهت گیری محلی (یابومی)دارند.و این دیدگاه پیامدهای اقتصادی شدیدی درکل اقتصاد کشور دارد.به عنوان مثال :دردودهه گذشته شرکت های خارجی در آمریکا (نظیر شرکت های تویوتا ،هوندا؛سونی وپاناسونیک)حضور فعال داشته اند وبه بی اعتباری اقتصادی واجتماعی آمریکا دامن زاده اند.دریک نتیجه گیری کلی بدست می آید که ایالات متحده آمریکا نسبت به تفکر خلاق و عملکرد مدیریت ،نقش انحصاری ندارد که این موضوع درس دردآوری برای امریکای هاست که باید آن را آموخته باشند . رویکرد آمریکایی در زمینه مدیریت امری جهانی نیست ، آنچه در آمریکا بنحوی عمل می کند ، ممکن است در سایه کشور ها مفید نباشند عکس این نیز صادق است . درک ارزش ها و دیدگاه های فرهنگی هر کشور ، در درک جامع تر رویکرد کشور در زمینه مدیریت و نحوه عملکرد سیستمهای فرعی اجتماعی ، قانونی و اقتصادی آن ، نقش اساسی دارد .
در نهایت به بررسی دلایل پرداختن به مطالعات مدیریت تطبیقی می پردازیم :
نخست ما در دنیایی به هم وابسته زندگی می کنیم
دوم ، نگرش تطبیقی ، ضروری است . ما هر چیزی را در رابطه با چیزی خاص ( خواه یک ایده آل ضمتی یا استاندارد)‌اندازه می گیریم و ارزیابی می کنیم .
سوم : مطالعه نظام یا فرهنگهای مختلف فهم و درک ما را بیش از زمانی صیقل می دهد که درک ما تنها از فرهنگ خودمان ناشی می شود .
چهارم ،‌مطالعه مدیریت تطبیقی از طریق گسترش دامنه متغیرهایی که براساس آنها یک پدیده خاص مدیریتی یا سازمانی می تواند مورد مطالعه قرار گیرد . باعث گسترش مبانی دانش و آگاهی می شود و مورد آخر اینکه مهمترین دلایل مطالعه مدیریت بین فرهنگی یا تطبیقی آن است که این مطالعات به فرد کمک می کند تا فرهنگ و محیط خود را ارزیابی کند .

بانک کتاب یکتا : تجربه ای متفاوت در خرید کتاب

مدیریت تطبیقی

ویژگی ها
مترجم: عباس منوریان
ناشر: مهربان نشر
نویسنده: راگونات
برند کتاب مهربان نشر

نظرات کاربران درباره مدیریت تطبیقی

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد مدیریت تطبیقی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره مدیریت تطبیقی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید