لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
3000 مسئله حل شده در شیمی آلی

3000 مسئله حل شده در شیمی آلی

10,500 تومان مالیات پیشین 10,500 تومان
500سوال و جواب چهارگزینه ای شیمی عمومی

500سوال و جواب چهارگزینه ای شیمی عمومی

18,000 تومان مالیات پیشین 18,000 تومان
504کلمه مطلقا ضروری رشته شیمی

504کلمه مطلقا ضروری رشته شیمی

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
D.R.S مرور جامع شیمی عمومی

D.R.S مرور جامع شیمی عمومی

15,900 تومان مالیات پیشین 15,900 تومان
IQB شیمی عمومی

IQB شیمی عمومی

22,000 تومان مالیات پیشین 22,000 تومان
0

ویژه رشته های:زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﭘﺰﺷﻜﻲ- ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ -ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي- ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ IQB چ.....

IQBشیمی مواد غذایی

IQBشیمی مواد غذایی

17,000 تومان مالیات پیشین 17,000 تومان
0

عنوان: IQB شیمی مواد غذایی گروه کتاب: IQB مولف: مهندس مجتبی موذن درباره ی مولف: عضو هیات علمی بخش به.....

آزمایش های آب

آزمایش های آب

3,200 تومان مالیات پیشین 3,200 تومان
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

3,500 تومان مالیات پیشین 3,500 تومان
آزمایشگاه شیمی عمومی 1

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
آزمایشگاه شیمی عمومی تاکید بر ایمنی

آزمایشگاه شیمی عمومی تاکید بر ایمنی

14,000 تومان مالیات پیشین 14,000 تومان
0

فصل اول: نکات کلی ایمنی در آزمایشگاه ها فصل دوم: کاربرد وسایل آزمایشگاه شیمی و آشنایی با گزارش نویسی.....

آزمایشگاه شیمی فیزیک 1

آزمایشگاه شیمی فیزیک 1

2,100 تومان مالیات پیشین 2,100 تومان
آشنایی با مهندسی شیمی

آشنایی با مهندسی شیمی

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
0

کتاب:آشنایی با مهندسی شیمینویسنده:فرهاد قدیانلو-محمد قنبر نژادانتشارات:اندیشه سرا5776.....

آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه

آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان