لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
101 مسألهٔ جبر

101 مسألهٔ جبر

9,000 تومان مالیات پیشین 9,000 تومان
0

کتاب 101 مسئلهٔجبر از مسئله‌هایی تشکیل شده است که با دقت فراوان از میانمسئله‌هایی که برای آموزش اعضا.....

102 مسألهٔ ترکیبیات

102 مسألهٔ ترکیبیات

9,000 تومان مالیات پیشین 9,000 تومان
0

کتاب 102 مسئلهٔترکیبیات از مسئله‌هایی تشکیل شده است که با دقتفراوان از میان مسئله‌هایی که برای آموزش.....

برگزیدهٔ مسأله‌های جبر و آنالیز

برگزیدهٔ مسأله‌های جبر و آنالیز

16,200 تومان مالیات پیشین 16,200 تومان
0

این کتاب شامل مسئله‌هایی از جبر و آنالیز است کهاز منابعی ممتاز انتخاب شده‌اند.این مسئله‌ها را طی سال.....

ترکیبیات

ترکیبیات

21,600 تومان مالیات پیشین 21,600 تومان
0

در جلد اول کتاب ترکیبیات، اصلی‌ترین روش‌هایشمارش و مقدمات نظریهٔ گراف به‌ گونه‌‌ای گرد آمده است کهخو.....

محافل ریاضی

محافل ریاضی

19,800 تومان مالیات پیشین 19,800 تومان
0

کتاب محافل ریاضیدربردارندهٔ سنت پرباری است که از فعالیت‌های فوق‌برنامهٔریاضی در اتحاد جماهیر شوروی س.....

نظریهٔ اعداد

نظریهٔ اعداد

18,000 تومان مالیات پیشین 18,000 تومان
0

در کتاب نظریهٔ اعداد، اصلی‌ترین مباحث نظریهٔمقدماتی اعداد، به گونه‌‌ای گرد آمده است که خواننده، ضمن .....

هندسهٔ مسطحه

هندسهٔ مسطحه

13,500 تومان مالیات پیشین 13,500 تومان
0

بخش اصلی کتاب هندسهٔ مسطحه از مباحث مربوط به مثلث و دایرهتشکیل می‌شود. سطح مطالب فراتر از هندسهٔ دبی.....