لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
101 مسألهٔ جبر

101 مسألهٔ جبر

9,000 تومان مالیات پیشین 9,000 تومان
0

کتاب 101 مسئلهٔجبر از مسئله‌هایی تشکیل شده است که با دقت فراوان از میانمسئله‌هایی که برای آموزش اعضا.....

102 مسألهٔ ترکیبیات

102 مسألهٔ ترکیبیات

9,000 تومان مالیات پیشین 9,000 تومان
0

کتاب 102 مسئلهٔترکیبیات از مسئله‌هایی تشکیل شده است که با دقتفراوان از میان مسئله‌هایی که برای آموزش.....

استراتژی های حل مساله

استراتژی های حل مساله

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
الفبای المپیاد ریاضی

الفبای المپیاد ریاضی

14,000 تومان مالیات پیشین 14,000 تومان
الفبای حرارت و سیالات

الفبای حرارت و سیالات

22,000 تومان مالیات پیشین 22,000 تومان
الفبای نور هندسی

الفبای نور هندسی

12,800 تومان مالیات پیشین 12,800 تومان
المپیادهای شیمی ایران مرحله اول جلد اول

المپیادهای شیمی ایران مرحله اول جلد اول

21,000 تومان مالیات پیشین 21,000 تومان
المپیادهای شیمی ایران مرحله دوم جلد اول

المپیادهای شیمی ایران مرحله دوم جلد اول

19,000 تومان مالیات پیشین 19,000 تومان
برگزیدهٔ مسأله‌های جبر و آنالیز

برگزیدهٔ مسأله‌های جبر و آنالیز

16,200 تومان مالیات پیشین 16,200 تومان
0

این کتاب شامل مسئله‌هایی از جبر و آنالیز است کهاز منابعی ممتاز انتخاب شده‌اند.این مسئله‌ها را طی سال.....

ترکیبیات

ترکیبیات

21,600 تومان مالیات پیشین 21,600 تومان
0

در جلد اول کتاب ترکیبیات، اصلی‌ترین روش‌هایشمارش و مقدمات نظریهٔ گراف به‌ گونه‌‌ای گرد آمده است کهخو.....

روش فرمول نویسی در شیمی

روش فرمول نویسی در شیمی

6,400 تومان مالیات پیشین 6,400 تومان
مبانی فیزیولوژی جلد1

مبانی فیزیولوژی جلد1

20,000 تومان مالیات پیشین 20,000 تومان
محافل ریاضی

محافل ریاضی

19,800 تومان مالیات پیشین 19,800 تومان
0

کتاب محافل ریاضیدربردارندهٔ سنت پرباری است که از فعالیت‌های فوق‌برنامهٔریاضی در اتحاد جماهیر شوروی س.....

مسائل جبر در المپیاد ریاضی

مسائل جبر در المپیاد ریاضی

22,000 تومان مالیات پیشین 22,000 تومان
مسائل فیزیک عمومی ایرودوف جلد1

مسائل فیزیک عمومی ایرودوف جلد1

9,000 تومان مالیات پیشین 9,000 تومان